สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบ TOEIC 23 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับ Center for Professional Assessment จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC
โดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 155 คน