สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบ TOEIC วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับ Center for Professional Assessment (Thailand) จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 22 และอาคารบูรณวิทยาการ อาคาร 27  มีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าสอบ จำนวน 127 คน