สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันภาษา ประจำปีการศึกษา 2561

มื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาสถาบันภาษาได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันภาษา  ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์   อาจารย์วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี  นายธนัช แววฉิมพลีสกุล

ขอขอบพระคุณ  คณะผู้บริหารเดิมนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย จามรสุริยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา  

(ส.ค.2558 - ก.ค.2562) ในการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 2561ที่ผ่านมา

ขอขอบพระคุณ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้กำกับดูแลงานสถาบันภาษา

และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561 ครั้งนี้อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

คนปัจจุบันได้เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมกับบุคลากรสถาบันภาษา   

สถาบันภาษา ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้