หน่วยฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
Research and Development Institute for training (RDIT)
"หน่วยงานการบริการวิชาการด้านวิจัยและฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ"
The Efficient Organization for Academic Service for Research and Training

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563

 

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563"

ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ  อิ่มวิเศษ ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและโครงการ click

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือประชาสัมพันธ์ click