รายงานข้อมูล นักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
NAKHONRATCHASIMA RATJABHAT UNIVERSITY
  ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2/2559
     [รายงานเผยแพร่ 5] นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ
     [รายงานเผยแพร่ 6] ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงิน
     [รายงานเผยแพร่ 7] ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการ
     [รายงานเผยแพร่ 8] ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2/2558
     [รายงานเผยแพร่ 5] นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ
     [รายงานเผยแพร่ 6] ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงิน
     [รายงานเผยแพร่ 7] ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการ
  ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 1/2557
      [รายงานเผยแพร่ 1] บุคลากรทั้งหมด จำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด
     [รายงานเผยแพร่ 2] บุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา
     [รายงานเผยแพร่ 3] จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา
อ่านเพิ่มเติม....