งานสวัสดิการออมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
Welfare Saving
ภาพกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562


การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำกัด


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561


กิจกรรมรับเงินปันผลประจำปี 2560