งานสวัสดิการออมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
Welfare Saving

ประวัติความเป็นมา

         สวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก  โดยวิธีร่วมดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน  โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539  จนกระทั่งปี พ.ศ.  2547 ได้ประกาศใช้ระเบียบและข้อบังคับสวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2547  และปี  พ.ศ.  2555  และยกเลิกระเบียบและข้อบังคับสวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พ.ศ.  2547  ได้ประกาศใช้ระเบียบและข้อบังคับสวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พ.ศ.  2555  ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555  ต่อมาปี  พ.ศ.  2558  ได้เพิ่มระเบียบว่าด้วย  เงินกู้สำหรับสมาชิก  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  2)  โดยผู้ค้ำประกันการกู้เงินจะต้องยื่นเอกสารใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน  เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาการกู้เงิน  ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  2558  และปี  พ.ศ.  2559  ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วย  เงินกู้สำหรับสมาชิก  พ.ศ.  2559  โดยเพิ่มวงเงินกู้และลดจำนวนผู้ค้ำประกัน   ประกาศ  ณ  วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 

         โดยงานสวัสดิการออมทรัพย์อยู่ภายใต้การดูแลของกองกิจการพิเศษ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจนถึงปัจจุบัน