งานสวัสดิการออมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
Welfare Saving

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

      สวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก  โดยวิธีร่วมดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน  ในข้อต่อไปนี้

(1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าออมเงินไว้กับสถาบันการเงินอื่น

(2)  รับฝากเงินจากสมาชิกและบุคคลอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการของสวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(3)  จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น

(4)  ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตนเองในหมู่สมาชิก

(5)  จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์

(6)  ดำเนินการให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อการศึกษา   เพื่อการเคหะหรือ   เพื่อยานพาหนะหรืออื่น ๆ

(7)  ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวข้อง หรือเนื่องจากในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา