งานสวัสดิการออมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
Welfare Saving

วันและเวลาให้บริการ

วันเวลาการให้บริการ
วันจันทร์  -  วันศุกร์    
เวลา  08.30  -  16.30  น.
       รับชำระเงิน
เวลา  09.00 – 14.30  น.

(พักกลางวัน เวลา  12.00 – 13.00  น.)
หยุดวันเสาร์  วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์