งานสวัสดิการออมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
Welfare Saving

อัตราดอกเบี้ย

           อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้

ประเภท

อัตราดอกเบี้ย  (ต่อปี)

1.  เงินกู้สามัญ

7  %

2.  เงินกู้ฉุกเฉิน

12  %

3.  เงินกู้พิเศษสามัญ

7  %

4.  เงินกู้เพื่อการศึกษา

7  %

5.  เงินกู้  Premium

6  %