งานสวัสดิการออมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
Welfare Saving

คณะกรรมการดำเนินงาน

         สวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                     คณะกรรมการ  ประจำปี  2561-2563


          1.  ผศ.ดร.สุดาใจ  โลห์วนิชชัย        ประธานกรรมการ

          2.  นายวรชัย  ยงพิทยาพงศ์            รองประธานกรรม

          3.  ผศ.ดร.สุกฤตา  บุรินทร์วัฒนา    กรรมการและผู้จัดการ 

          4.  รศ.ชคัตตรัย  รยะสวัสดิ์              กรรมการและเหรัญญิก

          5.  ผศ.ดร.รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร       กรรมการ

          6.  ผศ.สุธีรา  เจริญ                          กรรมการ

          7.  น.ส.เปรมกมล  สถิตเดชกุญชร    กรรมการ

          8.  นายเสกสิทธิ์  กมลชัย                 กรรมการ

         9.  ผศ.ธนวัฒน์  รังสูงเนิน                 กรรมการ

         10. รศ.ดร.ธนิดา  ผาติเสนะ              กรรมการ

         11.  นางศิริวรรณ  อินทเศียร             กรรมการ

         12.  นางมุกดา  วรแสน                     กรรมการ

         13.  นายสมพงษ์  อินทร์พงษ์            กรรมการ

         14.  ผศ.เรืองกิตต์  เหลืองสกุลทอง    กรรมการ

         15.  ผศ.นลินฉัตร์  ศรุตสิริธิปนรา        กรรมการและเลขานุการ