งานสวัสดิการออมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
Welfare Saving
ภาพกิจกรรม

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่  19  เมษายน  2562  เวลา  10.00  น.  ดร.อานรรต  ใจสำราญ  ประธานกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์ 

ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำกัด 

โดยมี  ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา  เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

ณ  ห้องประชุมศุภลักษณ์  อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว  ชั้น  3