โครงการยุวชนอาสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเล่าเรื่องของกลุ่มนักศึกษา


ภาพลงพื้นที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์


ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ สาขาวิชาพละศึกษา


กิจกรรมการลงพื้นที่ สาขาวิชานาฎศิลป์


คณะกรรมการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ลงพื้นที่ 3

ลงพื้นที่3 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 คณะกรรมการดำเนินโครงการยุวชนอาสา โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน
ได้จัดประชุมสรุปประเด็นที่ได้จากการลงชุมชนเพื่อนำมาวางแผนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการสร้างนวัตกรรม


ลงพื้นที่โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และรักในถิ่นเกิดด้วยศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลงพื้นที่2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 นำโดย ดร.ชุมพล ชนะมา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และรักในถิ่นเกิดด้วยศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่นำแผนการดำเนินงานโครงการคิดและประดิษฐ์ท่ารำ
ชวนเที่ยวบ้านพะเนา นำเสนอให้แก่ชุมชนได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับผู้นำชุมชน 
ประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แม่บ้าน ตำบลพะเนา 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 


ลงพื้นที่โครงการครั้งที่ 2

ลงพื้นที่โครงการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นำโดย อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
และนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการย่อย-โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เพื่อสร้างอาชีพ ชุมชนบ้านมาบมะค่า กลุ่มผลิตน้ำพริก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

หมู่ที่7 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


ขับเคลื่อนการทำงาน

ขับเคลื่อนการทำงาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 คณะกรรมการดำเนินโครงการยุวชนอาสา
โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และรักในถิ่นเกิดด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ประชุมแผนการดำเนินงานผ่านออนไลน์ ด้วย Application zoom หลังจากได้หารือกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
โดยสรุปได้ว่าจะทำการคิดและประดิษฐ์การแสดงรำชวนเที่ยวบ้านพะเนา โดยมีเนื้หาสาระเกี่ยวกับ
ความเชื่อ การดำรงชีวิต อาชีพ และประเพณีในชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน 
ซึ่งผสมผสานทำนองรำโทนและการเต้นบาสโลบแบบใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ แม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

 


การทำงานโครงการศิลปวัฒนธรรม

การทำงานโครงการศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นำโดย ดร.ชุมพล ชนะมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกร ศรีชัยชนะ ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
ในโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และรักในถิ่นเกิด
ด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น และออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

 


การประชุมนัดหมาย เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1

การประชุมนัดหมาย เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 
เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ. อาคาร 27 ชั้น 5 ห้อง 8

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา เฟส2 นัดหมายคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการยุวชนอาสา เฟส2 และขอบข่ายการดำเนินงาน ตลอดจนรูปแบบหรือกระบวนการ
ในการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ