NRRU ผลิตนักวิทย์รุ่นใหม่ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ รร.อุบลรัตนฯ ครั้งที่ 5

   ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ปิยสุดา เทพนอก ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับบทปฏิบัติการฟิสิกส์,บทปฏิบัติการเคมี,บทปฏิบัติการชีววิทยา และนำนักเรียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

   การจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นการบริการวิชาการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 75 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง ซึ่งนักเรียนจะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น