ราชภัฏโคราช นำนักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ในกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ต่างชาติ ปี 62

   กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านเลิศสวัสดิ์ ผายายเที่ยง และชุมชนไทยวน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาชาวกัมพูชา จีน ญี่ปุ่น บรูไน ลาว และไทย จำนวน 110 คน เข้าร่วมกิจกรรม

   ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบรรพชนคนโคราชในสมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ หมู่บ้านเลิศสวัสดิ์ กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านเลิศสวัสดิ์ วัดเขาจันทน์งาม กิจกรรมเดินป่าศึกษาพันธุ์ไม้และปลูกต้นจันทน์ผา บริเวณเขาจันทน์งาม กิจกรรมสปาสมุนไพร ทำยาดมสมุนไพร การเยี่ยมชมผายายเที่ยง และชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยวน ปิดท้ายด้วยการแสดงจากชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยวน และการแสดงนานาชาติจากนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี
   ร่วมกัน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ไร้พรมแดน