พลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปรับหลักสูตร มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น

        คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดสัมมนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 ซึ่งได้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี การนำเสนอร่างกรอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง ประธานคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฯ จากนั้นเป็นการเปิดเวทีให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งทางคณะกรรมการฯ จะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงให้หลักสูตรที่ความสมบูรณ์ต่อไป 

        การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสาระ คือ Globalized Literacy (รอบรู้โลกกว้าง) Smart Thinking (ฉลาดคิดกว้างไกล) Contemporary Mater (ใฝ่รู้ร่วมสมัย) และ DNA NRRU (ใส่ใจตัวตน) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีงานทำ มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานชีวิตใหม่หรือ New Normal