สายธารน้ำใจ จากโคราชสู่อุบลราชธานี

   วันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากจังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบให้ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ และกล่าวขอบคุณชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่ส่งสิ่งของมามอบช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมาส่งกำลังใจให้ชาวอุบลราชธานี #คนไทยไม่ทิ้งกัน