ราชภัฏโคราช จับมือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา MOU เพิ่มขีดความสามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

        สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม Korat Hall เซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศรเนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศรเนาวนนท์ อธิการบดี กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา โดย นายเพชรเหล็ก ทองภูธร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และมีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

        การลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์และกรอบความร่วมมือ คือ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยการทำวิจัยร่วมกัน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเชื่อมโยงและแผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานฝึกอบรม รวมถึงเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป ตลอดจนจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งการลงนามครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป