ราชภัฏโคราช เปิดบ้านต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหาร สพฐ. ประชุม “พลังร่วม” ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

   วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดประชุม “พลังร่วม” ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน ณ หอประชุมใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานการประชุม โดยเริ่มจากพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดย ผู้อำนวยการเขตการศึกษาทุกเขต จากนั้นเป็นการแสดงชุดรำถวายพระพรและชุดโคราชต้อนรับ โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ประธานในพิธีเปิดกรวย วางพานพุ่ม กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัย ประธานในพิธี มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ แล้วจึงเป็นพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ต่อด้วยชมนิทรรศการจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในจังหวัดนครราชสีมา ชมการแสดงจาก วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ดับเบิ้ลแชมป์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวงโยธวาทิตที่ประเทศเยอรมันและอิตาลี ณ สนามฟุตบอล

   การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือกันทั้ง 4 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (สพม.) ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร จาก สพฐ. สพป. และ สพม. เข้าร่วมประชุมกว่า 1,400 คน ในการนี้ทั้ง 4 หน่วยงานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ร่วมกัน คือ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความจำเป็นของสถานศึกษาในพื้นที่โดยใช้ดิจิทัล ด้วยการพัฒนารูปแบบระบบนิเวศทางการศึกษาแบบดิจิทัล เพื่อจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 และโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 200 โรงเรียน โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป