NRRU Event Marketing ปั้นนักศึกษาเป็นนักจัดงานอย่างสร้างสรรค์ ก้าวสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ

        สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด NRRU Event Marketing ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “ศึกวันกินเส้น” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว โดยมี ดร.จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งให้เกียรติเยี่ยมชมการออกร้านของนักศึกษากว่า 10 ร้าน ที่ออกร้านภายใต้การสร้างสรรค์เมนูเส้นในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ผัดหมี่โคราช ผัดไทย ขนมจีน อูด้ง บะหมี่เกาหลี ซาหริ่ม เป็นต้น

        ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา จำปาศรี อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการส่งเสริมการขายและการตลาดเชิงกิจกรรม Sales Promotion and Event Marketing กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด รู้จักกระบวนการคิดวางแผนการตลาดและแผนงบประมาณ กระบวนการทำงานเป็นทีมเป็นการบูรณาการความรู้ภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติจริง ปั้นนักศึกษาให้มีคุณสมบัติของนักการตลาดมืออาชีพต่อไป