ราชภัฏโคราช แสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน”

   เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
  พร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มอบของที่ระลึก และกล่าวคำแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีขบวนเกียรติยศนำผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่บริเวณงาน การชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงกตเวทิตาจิต โดย คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย การมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการและสายสนับสนุน กล่าวแสดงความรู้สึก และการแสดงดนตรี โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

   วันแห่งเกียรติยศ งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรที่ทำงานรับใช้ราชการ โดยใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมาจนประสบความสำเร็จเป็นระยะเวลานาน พร้อมทั้งได้เสียสละ ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาการรับราชการที่ผ่านมา จนเป็นบุคคลต้นแบบให้กับอาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ได้ปฏิบัติตาม ซึ่งการเดินทางของชีวิตสายราชการ เพื่อรับใช้แผ่นดินนี้ ถือเป็นการเดินทางที่ยาวไกลจนมาถึงเส้นชัยแห่งการทำงาน นับเป็นภาพที่งดงามและน่าประทับใจ ที่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 14 ท่าน ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความขอบคุณอย่างใจจริง ที่ท่านได้สร้างผลงานที่มีคุณค่า ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งในโอกาสที่
   ทุกท่านจะได้ไปใช้ชีวิต ใช้เวลาทั้งหมดกับครอบครัวในกิจการต่าง ๆ ที่ท่านยังทำได้อีกมากมาย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดีทั้งหลายที่ได้ร่วมกันมา โปรดอำนวยอวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 14 ท่าน ประสบแต่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ ทั้งให้มีกำลังวังชา มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขกาย สบายใจตลอดกาลนาน