NRRU เชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน รับนักศึกษาจาก YXNU เข้าศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   เมื่อวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 36 คน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก YXNU เพื่อมาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการนำนักศึกษาเรียนรู้วิธีการสืบค้นและการใช้งานห้องสมุด การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพักอาศัย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในหอพักหญิงของมหาวิทยาลัย การชี้แจงกำหนดการายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา


   การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ YXNU โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวจีน เอกวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี 4 ปี จาก YXNU เดินทางมาศึกษาต่อยังหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วง 2 ปีหลัง โดยนักศึกษามีโอกาสได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งการต้อนรับนักศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษา การดำรงชีวิต พร้อมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษารวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร และทักษะการใช้ภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอย่างมีความสุข