พิธีบวงสรวงและสมโภชเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

   พิธีบวงสรวงและสมโภชเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ช่วงพิธีพราหมณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานจุดเทียนชัยมงคล คณะผู้บริหาร และคณบดีทั้ง 6 คณะ จุดเทียนยอดบายศรี 3 ชั้น พราหมณ์ผู้นำประกอบพิธีโดย นายทศพล เรืองบุณย์