NRRU ตะลุยตลาดนัดหลักสูตร ชวนน้องๆ เดินตามฝันบนเส้นทางอุดมศึกษา

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา” ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดโลกทัศน์กระจายโอกาสทางการศึกษา ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 70 แห่ง ถือเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคต ซึ่งในปีนี้ มีคณาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ สอบถามข้อมูลหลักสูตร กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา และร่วมกิจกรรมเล่นเกมกับทางมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก