ราชภัฏโคราช จับมือ สถ. จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

   เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ประจำปี 2562 โดยมี 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เป็นกรรมการดำเนินงานจัดสอบ ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบอย่างโปร่งใสและได้ป้องกันการทุจริตในห้องสอบอย่างเคร่งครัด

   การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เป็นศูนย์สอบกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 และเป็นสนามสอบร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 สนามสอบ ประกอบด้วย 1. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 4. โรงเรียนบุญวัฒนา 5. โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 6. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 7. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 8. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 9. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 10. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ-เทค) 11. โรงเรียนมหิศราธิบดี 12. โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 13. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 14. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 15. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ และ 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้าสอบแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 26,381 คน