ราชภัฏโคราช นำนักศึกษารวมพลังโตไปไม่โกง จัดงานต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ

        เมื่อวันที่6 กันยายน2561 โครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ2561 ณ หอประชุมใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน กิจกรรมได้จัดให้มีการฉายMV เพลงเสียงจากอเวจี ผลงานของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รางวัลชนะเลิศ การประกวดปลูกจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม จัดโดย ป... และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงความฝันอันสูงสุดโชว์ลำล่อง ใส่แคน บทเพลงต้านคอรัปชั่น โดย อาจารย์อ้น แคนเขียว การแสดงละครเวที ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แล้วจึงเป็นการมอบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลคนดีที่ไม่โกงได้แก่ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี ปิดท้ายด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และผู้ร่วมงานร้องเพลงศรัทธาพร้อมกัน เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

        การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ สืบเนื่องจากในวันที่6 กันยายน ของทุกปี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย โครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักศึกษารู้ทันเล่ห์เหลี่ยมการคอรัปชั่น จึงจัดงานวันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการปราบโกงให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ยากต่อการทุจริต พร้อมทั้งปลูกฝังนักศึกษามีจิตสำนึกรักชาติ ร่วมเป็นหูเป็นตารักษาผลประโยชน์ของประเทศ อันเป็นการเตือนสติให้กับบุคคลที่กำลังทำการทุจริตขดโกงทุกรูปแบบ ให้รู้จักโทษของกฎหมาย รวมถึงขั้นตอนการตัดสินโทษภายใต้กระบวนการความยุติธรรมที่รวดเร็ว และเด็ดขาดของประเทศไทย