Executives


ทำเนียบผู้บริหาร


   ตั้งแต่อดีต  โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมประจำมณฑลนครราชสีมา  จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   พ.ศ. 2466-2476                  ขุนศุภลักษณ์ศึกษากร (เจียม ศุภลักษณ์)

   พ.ศ. 2476-2478                  ขุนสุบงกชศึกษากร (นาก สุบงกช)

   พ.ศ. 2478-2485                  นายช่วง  จันทรมะโน

   พ.ศ. 2485-2489                  นายสมชาย ดวงจันทร์

   พ.ศ. 2489-2502                  นายอรรจน์ วิวัฒน์ สุนทรพงศ์

   พ.ศ. 2502-2508                  นายสุรินทร์ สรสิริ

   พ.ศ. 2508-2508                 นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา

   พ.ศ. 2508-2517                 นายสนอง  สิงหะพันธุ์

   พ.ศ. 2517-2519                  นายพจน์ ธัญญขันธ์

   พ.ศ. 2519-2520                 นายทวี  ท่อแก้ว

   พ.ศ. 2520-2522                 นายประธาน จันทร์เจริญ

   พ.ศ. 2522-2528                  รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์  ศรีคุณ

   พ.ศ. 2528-2532                  รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พันธุ์

   พ.ศ. 2532-2535                  ดร.บัณฑิต  วงษ์แก้ว

   พ.ศ. 2535-2538                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ทองงอก

   พ.ศ. 2538-2542                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย เดชตานนท์

   พ.ศ. 2542-2546                  รองศาสตราจารย์เชิดชัย  โชครัตนชัย

   พ.ศ. 2546-2556                  ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์

   พ.ศ. 2556-2557                  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล
                      (รักษาราชการแทนอธิการบดี 1 พฤศจิกายน 2556 – 29 เมษายน 2557)

   พ.ศ. 2557-2557                 รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว
                       (รักษาราชการแทนอธิการบดี 30 เมษายน 2557 – 26 ตุลาคม 2557)

   พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน         รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล