แจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง