เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

เว็บไซต์รับสมัคร http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนแต่ละสาขาวิชา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
ป.บัณฑิต ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร