ปีที่ 29 ฉบับที่ 27 ประจำวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563