ปีที่ 28 ฉบับที่ 92 ประจำวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562