ปีที่ 28 ฉบับที่ 87 ประจำวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562