ปีที่ 28 ฉบับที่ 89 ประจำวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562