ปีที่ 30 ฉบับที่ 65 ประจำวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564