ปีที่ 28 ฉบับที่ 83 ประจำวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562