ปีที่ 28 ฉบับที่ 88 ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562