ปีที่ 30 ฉบับที่ 64 ประจำวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564