ปีที่ 28 ฉบับที่ 90 ประจำวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562