ปีที่ 28 ฉบับที่ 95 ประจำวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562