ปีที่ 28 ฉบับที่ 127 ประจำวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562