ปีที่ 28 ฉบับที่ 93 ประจำวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562