ปีที่ 28 ฉบับที่ 86 ประจำวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562