ปีที่ 28 ฉบับที่ 85 ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562