ชี้แจงการถ่ายโอนน้ำบาดาล

   วันที่ 6 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนำร่อง พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดการชี้แจง โดยมี รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าว ที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำผลจากการศึกษาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานตามภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่มีการถ่ายโอนอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างสูงสุดตามภารกิจ

   กิจกรรมดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจากนางสาววิลาวัลย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการชี้แจงการดำเนินงานโครงการในส่วนของโครงการใหญ่ที่นำมาสู่การถ่ายโอนภารกิจสู่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต่อจากนั้น นายบุญชอบ ทะยอยใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงบทบาทของท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมากับการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

   ลำดับต่อมา เป็นการนำเสนอกระบวนการดำเนินการวิจัยภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนำร่อง พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดย รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมสุดท้ายเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและการตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนั้น การชี้แจงดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก คุณสุรพล ธรรมสาร ที่ปรึกษาพิเศษด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล คุณประโยชน์ ด่านก่อโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล และคณะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อปท.ในจังหวัดนครราชสีมา (เขต 5 นม.) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังอีกด้วย

   สำหรับจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 334 อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายในพื้นที่จำนวนมากและครอบคลุมในทุกมิติจึงได้รับมอบหมายให้ศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนำร่อง พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี