ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 23

ประจำปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
เวลา 07.30-16.30 น.
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

กำหนดการ มีดังนี้

   เวลา 07.30-08.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว รับเอกสารเข้าหอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
   เวลา 08.30-08.45 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
   เวลา 08.45-09.30 น. ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษา
   เวลา 09.30-10.00 น. บรรยายเรื่อง วิถีการเรียนที่หลากหลาย เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ
   เวลา 10.00-10.45 น. บรรยายเรื่อง สวัสดิการ ประกันคุณภาพการศึกษา จิตอาสา และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
   เวลา 10.45-11.30 น. บรรยายเรื่อง ระบบการเรียนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   เวลา 11.30-12.00 น. บรรยายเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปลอดบุหรี่
   เวลา 12.00-12.30 น. พักรับประทานอาหาร
   เวลา 12.00-13.00 น. นักศึกษาใหม่ เข้าหอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
   เวลา 13.00-14.30 น บรรยายเรื่อง การลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การอัพโหลดใบ ปพ. การยื่นคำร้อง ขอยกเว้นรายวิชาพื้นฐานและเทียบโอนรายวิชา
   เวลา 14.30-15.00 น. บรรยายเรื่อง การใช้งานระบบกิจกรรมนักศึกษา
   เวลา 15.00-16.30 น. กิจกรรมโชว์เชียร์ พี่พาน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัย และกิจกรรมพบผู้นำนักศึกษาภาค กศ.ปช. กิจกรรมนันทนาการและละลายพฤติกรรม

หมายเหตุ:นักศึกษาใหม่ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือ ชุดสุภาพ