ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 136/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  >>>
<<< ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>