สวัสดิการออมทรัพย์ ราชภัฏโคราช เปิดโครงการเงินกู้แบบพิเศษ เพื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เห็นควรให้มีโครงการเงินกู้แบบพิเศษ เพื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน “Work From Home”(โครงการพิเศษ สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563) 
   ทั้งนี้ สมาชิกสามารถกู้ได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท หรือไม่เกินจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่ โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แต่เป็นการใช้หุ้นของสมาชิกค้ำประกันแทน ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี ซึ่งสมาชิกที่สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ในวันที่ 16,23 และ 27 เมษายน 2563ดาวน์โหลดเอกสารการกู้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊ก:สวัสดิการออมทรัพย์ มร.นม.