ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ เปิดระบบวันที่ 1-30 พ.ค. 63

ผ่านทางเว็บไซต์ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์  

>>http://mis.nrru.ac.th/assess/index.php <<