ขอเชิญร่วมงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา

   ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา