ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
เป็นลูกจ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 117/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) นั้น
.............อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบต่อไปนี้


เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก  >>>
<<< ลิ้งค์รับสมัคร >>>
<<< ลิ้งค์ค้นหาผู้สมัคร >>>